Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Durbuy Golfgroep 

Vereniging bestaat sinds 28 juni 2005 (Het België Weekend)

 

Het aantal leden (12):

Duijn, Jaap van (lid sinds 28 juni 2005)

Egmond, Albrecht van (lid sinds 14 januari 2017)

Guyt, Willem (lid sinds 28 juni 2005)

Haasnoot, Leen (penningmeester, lid sinds 28 juni 2005)

Oever, Paul van den (lid sinds 18 november 2007)

Plas, Jan van der (lid sinds 26 november 2011)

Plas, Willem van der (lid sinds 26 november 2011)

Plas, Harry van der (lid sinds 11 mei 2016)

Rijn, Jaap van (lid sinds 28 juni 2005)

Verhoef, Corwin (lid sinds 28 juni 2005)

Verloop, Hans (lid sinds 28 juni 2005)

Lammers, Ton (vaste invaller en in de basis vanaf 1 januari 2020)

Uitsluiting en/of aanvulling van het aantal leden wordt in een unaniem besluit door alle leden genomen.

 

Doel:

Het organiseren van golftoernooien en aanverwante bezigheden, bij voorkeur op dagen die geen beperkend effect hebben voor de leden, waarbij 1 maal per maand als minimaal wordt beschouwd.  

Onderlinge (stableford)competitie:

Jaarlijks wordt gestreden om de Durbuy jaarprijs welke wordt uitgereikt tijdens het diner, volgend op de laatste wedstrijd van het jaar (gewoonlijk op de laatste zaterdag in november)

Alle andere wedstrijden worden gepland op de laatste zaterdag van de maand.

Alleen de wedstrijden door Durbuyleden georganiseerd tellen mee voor de jaarprijs.

Voor een officiële wedstrijd dienen minimaal 3/4 (dus 9) Durbuy-leden aanwezig te zijn, in andere gevallen telt de uitslag niet mee voor het jaartotaal. Vanaf 1 januari 2014 is dit gewijzigd in de helft van het aantal leden +1 = 7.

Wanneer een wedstrijd niet meetelt voor de jaarprijs zal deze volledig worden verwijderd uit het systeem zodat ook de hcp’s niet veranderen.

NIET qualifying banen en in het buitenland gespeelde wedstrijden worden WEL meegeteld in ons jaartotaal, tenzij vooraf anders besloten.

De wedstrijddata van het nieuwe jaar worden in onderling overleg met elkaar vastgesteld en zijn slechts onder 1 enkele voorwaarde te wijzigen: degene die het voorstel tot wijziging doet benadert alle andere leden voor goedkeuring.

In geval geen unanieme goedkeuring wordt verkregen blijft de datum staan zoals gepland. Gelijk met vaststellen van de data wordt ook de organisator van de dag bepaald.

De organisator heeft de verantwoordelijkheid om de speeldag naar behoren te plannen, boeken, tijdig te communiceren, vervoer te regelen en alles te doen wat in zijn macht ligt er een feestdag van te maken.

De organisator bepaalt de shirt-kleur welke gedragen wordt op de speeldag, heeft de verantwoording over de financiën die dag en kan een specifieke golfregel centraal stellen.

Voor het vervoer is vastgesteld dat de chauffeurs een vergoeding krijgen van 0,20 / km, de organisator berekend het aantal km en rij-tijd waarbij de max op 1,5 uur ligt.

Het is de leden vrij om (bij hoge uitzondering) verstek te laten gaan op een geplande speeldatum, de overige leden behoeven dit echter niet te waarderen en mogen hun ongenoegen daarover te allen tijde uiten.

Wanneer een lid, anders dan door ziekte, meerdere keren door afwezigheid schittert zal deze door de overige leden hierop worden aangesproken.

Winnaar is degene, die in enig jaar de hoogst gemiddelde score heeft.

Er wordt naar gestreefd iedere maand een golfwedstrijd te organiseren, aan minimaal 7 stuks moet zijn deelgenomen om voor de jaarprijs in aanmerking te komen. (In de Corona-wet van 2020 is opgenomen dat dit aantal onder virale omstandigheden ook 6 kan zijn)

Bij een gelijke uitslag wint degene met de laagste handicap op dezelfde score. (gewijzigd op 6 januari 2020)

Het eigen vermogen:

De inkomsten worden gevormd door:

-De verschuldigde penalty’s (afgeschaft in 2011)

-De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap (afgeschaft in 2011)

-De hierdoor vrijwel lege kas wordt beheerd door de penningmeester.

Penalty’s:

Penalty’s zijn met ingang van 2011 afgeschaft. U kunt zoveel blunders maken als u wilt zonder financiële consequenties. Dit zal voor de spelers tijdens het spel een niet onaanzienlijke gemoedsrust geven zodat verwacht wordt dat de hcp’s dit jaar drastisch zullen dalen.

Contributie: (NL72 RABO 0134 0617 72   t.n.v. L.Haasnoot inz. Durbuy)

200 euro per jaar (afgeschaft in 2011)

Alle wedstrijden worden op de dag zelf met de organisator verrekend, indien er sprake is van vooruitbetalingen op ‘vroegboek-kortingen’ voor zomertours en/of andere evenementen zal het voorgeschoten bedrag binnen 1 week aan organisator of penningmeester worden terug betaald.

Bijzondere regels van de Durbuy-groep:

-Alle spelers dienen na afloop van de wedstrijd hun score zelf uit te rekenen en de kaart duidelijk ingevuld en gecontroleerd door de marker bij Mac Willem in te leveren.

-Mac Willem Guyt heeft de verantwoording om na iedere gepeelde wedstrijd de score per speler zo snel mogelijk om te zetten naar een ranglijst.

-De condities waaronder gespeeld wordt dienen zoveel mogelijk gelijk te zijn, Buggies zijn toegestaan bij een handicap, niet bij vermoeidheid.

-Bij het organiseren van een golfweekend zal de accommodatie worden losgekoppeld van de catering ivm het avondprogramma.

-Hans Verloop is bij de keuze voor wijn voor de rest van zijn leven uitgesloten van stemming.